Data Types

Python 3 Data Types

R Data Types

SAS Data Types